Κανονισμός Λειτουργίας

«ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023»

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής των προϊόντων και  των υπηρεσιών της Περιφέρειάς του, διοργανώνει την  Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023». Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση που μέσα από αυτή  αναδεικνύονται οι υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις σε όλους τους δυναμικούς κλάδους της Πελοποννήσου, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αναπτυξιακής προοπτικής της.  Το Επιμελητήριο θέτοντας και πάλι υψηλούς στόχους ποιότητας, πληρότητας και επισκεψιμότητας του εκθεσιακού χώρου, η Εκθεσιακή Δραστηριότητα  θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από 15 έως 18 Ιουνίου 2023 στη χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου, τελεί δε υπό την αιγίδα και την υποστήριξη, των Υπουργείων Ανάπτυξης , Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουσριμού , της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της  Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΔΕΘ) ,  που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της.

Οργάνωση:  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η ημερομηνία και οι ώρες λειτουργίας της “ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023” καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας.

β. Η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρόνο και το ωράριο λειτουργίας της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, χωρίς να δημιουργείται καμιά αξίωση, από εκθέτες ή ενδιαφερόμενους, για οποιαδήποτε ζημιά. Ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής για τους ανωτέρω λόγους δεν επιτρέπεται.

γ. Η διοργανώτρια σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν θα διεξαχθεί η ανωτέρω Εκθεσιακή Δραστηριότητα, τότε επιστρέφει στον εκθέτη την προκαταβολή και κάθε αξιόγραφο που της έχει παραδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία άλλη αξίωση ή δικαίωμα διατηρούν οι εκθέτες από την διοργανώτρια.

δ. Τα περίπτερα των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκθεσιακής Δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΘΕΤΕΣ

Στην  «ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023» επιτρέπεται να συμμετέχουν:

α) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που ασκούν δραστηριότητα εμπορική, μεταποιητική,  ή παροχής υπηρεσιών και επιθυμούν να εκθέσουν αμεταχείριστα προϊόντα τους ή και υπηρεσίες ,

β) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)   αντιπρόσωποι επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν πλήρη στοιχεία του οίκου που εκπροσωπούν και θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση απ’ αυτόν ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

γ. Επίσημες ή ημιεπίσημες ξένες κρατικές συμμετοχές,

δ. Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Φορείς, Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά εκθέματα της Εκθεσιακής Δραστηριότητας αφορούν βιβλία, εκδόσεις και γραφικές τέχνες, δομικά υλικά, είδη γραφείου και σπιτιού, είδη υγιεινής, έπιπλα και έπιπλα κουζίνας, επαγγελματικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρονικά είδη και συστήματα, τηλεφωνία, κλιματισμός, ψύξη, θέρμανση, κουφώματα, κουρτίνες, ενδύματα, λευκά είδη, λιπαντικά, μονωτικά υλικά, μάρμαρα, μέταλλα, αυτοκίνητα, αξεσουάρ αυτοκινήτου, μοτοσικλέτες, μηχανές γραφείου, Μ.Μ.Ε., πόρτες ασφαλείας, συστήματα ασφαλείας, συστήματα και είδη πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τζάκια, τρόφιμα  ποτά, υπηρεσίες, βιομηχανικά προϊόντα, είδη δώρων, πίνακες ζωγραφικής, οικολογικά προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Κάθε εκθέτης που θέλει να λάβει μέρος στην Εκθεσιακή Δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει στην Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Κορινθίας ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και να καταβάλει την συμφωνηθείσα προκαταβολή στο λογαριασμό της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Με την υπογραφή της Δήλωσης συμμετοχής, ο εκθέτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών οδηγιών και υποχρεώνεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση και στο χώρο που καθορίστηκε από την  «ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023»

Στο αναφερόμενο στη δήλωση συμμετοχής ενοίκιο (μίσθωμα) του χώρου που περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του διοργανωτή για την εν γένει οργάνωση και λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Τυχόν δαπάνες του εκθέτη για τροποποίηση του περιπτέρου κατόπιν έγκρισης της  διοργανώτριας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν (εκθέτη) & καταβάλλεται το υπόλοιπο της δαπάνης με την έναρξη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας ρητά αποκλεισμένης κάθε αξίωσης του τελευταίου έναντι της διοργανώτριας για συμμετοχή του στην σχετική δαπάνη, μείωση του μισθώματος κλπ.  Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε βάρος της διοργανώτριας ή οποιοδήποτε τρίτου, απορρέουσας από ενέργεια του εκθέτη ή των προστεθέντων του, ο εκθέτης υποχρεούται σε απροφάσιστη, άμεση, και πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ζημιάς (θετική και αποθετικής) του παθόντος.

Η δαπάνη μεταφοράς εγκατάστασης και τοποθέτησης των προς έκθεση προϊόντων, προς και από το περίπτερο του εκθέτη βαραίνει αποκλειστικά και τον τελευταίο. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε ενδεχόμενη ζημιά υποστεί ο εκθέτης, κατά τη διαδικασία μεταφοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκτιθεμένων προϊόντων, προς και από το περίπτερο του εκθέτη.

Το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιεί η διοργανώτρια  για κάθε κατασκευή και διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου αποτελούν περιουσία της διοργανώτριας ή προστεθέντων του και συνεπώς δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σ’ αυτά. Η διοργανώτρια   έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παρουσίαση:

α) εκθεμάτων που είναι μεγάλα και ογκώδη και μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές ή εκθέματα που δεν αναγράφονται στην δήλωση συμμετοχής,

β) εκθεμάτων που δεν παράγονται ή δεν αντιπροσωπεύονται επίσημα από τον εκθέτη. Αλλαγή εκθεμάτων επιτρέπεται μόνο έπειτα από έγγραφη αίτηση προς την διοργανώτρια η οποία διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης της παρουσίασης εκθεμάτων που δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.

Οι θέσεις (STANDS) μισθώνονται αποκλειστικά στον εκθέτη ή τους αντιπροσώπους του και δεν επιτρέπεται να υπομισθώσει ή η καθοιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Μετά την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής από τον εκθέτη, ο τελευταίος δεν δύναται να ακυρώσει μονομερώς αυτή (συμμετοχή) υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση στην εξόφληση του συμφωνηθέντος τμήματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκθέτης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως προς τον χώρο η διοργανώτρια   μπορεί χωρίς καμιά υποχρέωση επιστροφής της ληφθείσας καταβολής να ακυρώσει τη διάθεση αυτού (χώρου) εφόσον επιθυμεί να μισθώσει εκ νέου το χώρο, δύναται να λάβει υπόψη του τα διαμορφούμενα δεδομένα, μειώνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του εκθέτη. Οποιαδήποτε απαίτηση πληρωμής διατηρεί η διοργανώτρια έναντι του εκθέτη, δεν ακυρώνεται μετά από αυτή την πράξη. Η  διοργανώτρια  ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει, σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής των προς έκθεση ειδών και προϊόντων, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο εκθέτης αναλαμβάνει να καλύψει ασφαλιστικά εφόσον το επιθυμεί κάθε σχετικό κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

α. Ο ελάχιστος στεγασμένος χώρος, που μπορεί να ζητηθεί, ανέρχεται σε 12 τ.μ. και πολλαπλάσια αυτού και ο υπαίθριος σε 20 τ.μ. και άνω.

β. Οι χώροι τίθενται στη διάθεση των εκθετών δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της Εκθεσιακής Δραστηριότητας,

γ. Όλες οι εργασίες διακόσμησης, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκθεμάτων πρέπει να έχουν τελειώσει, το αργότερο, το μεσημέρι της παραμονής της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Σε περίπτωση, που δεν εμφανιστεί ο εκθέτης για την παραλαβή του χώρου του, 24 ώρες πριν από το άνοιγμα της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, ο χώρος αυτός μπορεί να παραχωρηθεί, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εκθέτης, σε άλλον ενδιαφερόμενο.

δ. Οι εκθετήριοι χώροι παραδίδονται στην «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» μία (Ι) ημέρα μετά τη λήξη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί. Ζημίες, που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από εκθέτες ή τους προσκληθέντες από αυτούς χρεώνονται στον εκθέτη.

ε. Η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, εφόσον παραστεί ανάγκη, τη θέση, τις διαστάσεις ή την επιφάνεια των εκθετηρίων χώρων χωρίς η μεταβολή αυτή να δημιουργεί δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Α. Η αποζημίωση χρήσης χώρου, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας και αναγράφεται στην έντυπη δήλωση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ακύρωση συμμετοχής από εκθέτη γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωσή του στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας ως εξής από πλευράς συνεπειών α. Δύο (2) μήνες πριν από τη λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας επιστρέφεται η προκαταβολή β. Ένα μήνα πριν την λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, παρακρατείται η προκαταβολή και γ. Στο χρονικό διάστημα 15 ημε5ρών πριν από το άνοιγμα της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, παρακρατείται και το υπόλοιπο της αποζημίωσης χρήσης του χώρου, εκτός αν ο χώρος διατεθεί από την Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας σε άλλο εκθέτη.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

α. Στο χώρο πραγματοποίησης της Εκθεσιακής Δραστηριότητας επιτρέπεται η σύναψη εμπορικών πράξεων με βάση τα εκτιθέμενα δείγματα-εκθέματα, που αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής,

β. Λιανικές πωλήσεις δεν επιτρέπονται.

γ. Στους εκθέτες επιτρέπεται, μόνο μέσα στο εκθετήριο τους, να διαφημίζουν – προβάλλουν τα προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρενοχλούν γειτονικούς εκθέτες με θορύβους κλπ. και δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις, που είναι αντίθετες με το κοινό αίσθημα.

δ. Χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του εμβλήματος της Εκθεσιακής Δραστηριότητας επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»

ΑΡΘΡΟ 10.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΚΘΕΤΩΝ – ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

α. Η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» έχει την υποχρέωση και μόνον αυτή το δικαίωμα να εκδώσει κατάλογο εκθετών – εκθεμάτων. Η καταχώριση των στοιχείων των εκθετών είναι υποχρεωτική. Στοιχεία των εκθετών, που περιέρχονται στην «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» μετά τη λήξη προθεσμίας συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατάλογο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

β. Η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» δεν έχει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις του καταλόγου. Ιδιαίτερες διαφημιστικές καταχωρίσεις στον κατάλογο γίνονται με βάση ειδικό τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου διάκοσμο με δικά του έξοδα, πρέπει να υποβάλει έγκαιρα, στο τμήμα οργάνωσης της Εκθεσιακής Δραστηριότητας της «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας», σχέδια για έγκριση.

β. Η μη έγκριση των σχεδίων από την «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» υποχρεώνει τον εκθέτη είτε στην αλλαγή των σχεδίων κατασκευής του εκθετηρίου είτε στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξει η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»  Οι περιμετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων)   επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες  αμφίπλευρα, 

γ.   Σε  εκθετήριους  χώρους  με κατασκευή της «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» , οι πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές (τριάδες, spot , πρίζες, προβολείς) θα γίνονται μόνο από τα αρμόδια  συνεργεία της «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»   και  όχι   από  ιδιώτες ηλεκτρολόγους.

ΑΡΘΡΟ   12.    ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ   –   ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τα  εκθέματα  δεν  επιτρέπεται  να  φωτογραφηθούν  ή κινηματογραφηθούν ή σχεδιαστούν κλπ, χωρίς έγγραφη άδεια από την «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»  Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μουσικής ή άλλων μηνυμάτων,   καθώς  και  η  λειτουργία   των  εκτιθεμένων μηχανημάτων, για επίδειξη προς τους εμπορικούς επισκέπτες. Αυτό μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένες ώρες, ύστερα από έγγραφη άδεια της «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

α. Αντικείμενα   που  είναι  εκθέματα,   δεν  μπορούν  να απομακρυνθούν από την Εκθεσιακή Δραστηριότητα, πριν λήξει η περίοδος της επίδειξής τους

β. Η απομάκρυνση των εκθεμάτων και των άλλων αντικειμένων, που ανήκουν στον εκθέτη, πρέπει να γίνει μέσα σε μία (1) ημέρα από τη λήξη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη για τυχόν φθορές που θα συμβούν, να τα απομακρύνει από τον εκθετήριο χώρο, χρεώνοντας τον εκθέτη με τις σχετικές δαπάνες.

γ. Τα εκθέματα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελεύθερα δασμών πρέπει να συνοδεύονται είτε με δελτίο αποστολής, είτε να αναγράφονται σε κατάσταση με τη σφραγίδα του αποστολέα-εκθέτη.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας» δεν ευθύνεται, ούτε είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ατυχήματος ή βλάβης, που θα προκληθεί σε πρόσωπα, εμπορεύματα και εκθέματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία. Δεν ευθύνεται, επίσης, για κλοπές και απώλειες, καθώς και καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Γι’ αυτό συνιστάται να γίνεται ασφάλιση για κάθε κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

α. Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ «Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας» και κάθε τρίτου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κορίνθου.

β. Η «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας»  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή καταργήσει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, που θα κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Οι μεταβολές αυτές έχουν την ίδια ισχύ με τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωτικές για τον εκθέτη, μετά τη γνωστοποίηση τους.

Εγγραφή στο ενημερωτικό newsletter